Politika jakosti

Závazek vedení

Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku integrovaného systému managementu. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců i obchodních partnerů společnosti. Vedení společnosti také vytvoří potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje a zavazuje se neustále zlepšovat a udržovat stanovené zásady ve všech oblastech integrovaného systému managementu.

Pro dosažení těchto výsledků se vedení společnosti zavázalo k plnění následujících principů:

 • Bereme v úvahu principy kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací při všech obchodních rozhodnutích, projektech i cílech v souladu s nejvyššími etickými hodnotami.

 • Soustavně a kvalifikovaně vyhledáváme, hodnotíme a minimalizujeme možná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následně o nich informujeme naše zaměstnance i zainteresované strany.

 • Do integrovaného systému managementu jsou zahrnuty všechny subjekty, se kterými společnost spolupracuje, včetně dodavatelů, subdodavatelů, partnerských organizací a veřejnosti.

 • Zajišťujeme dobré a bezpečné pracovní prostředí a podmínky a tím zlepšujeme řízení a výkonnost organizace ve všech oblastech integrovaného systému managementu.

 • Integrujeme a koordinujeme bezpečnostní hlediska ve všech oblastech činnosti společnosti, jako součást odpovědnosti každého zaměstnance.

 • Spokojenost našich zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality naší práce.

 • Školíme a motivujeme své zaměstnance k zodpovědnému chování, aby dodrželi, co slíbili, zprostředkovali včas a vyvarovali se rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti environmentu a rizik v oblasti informační bezpečnosti.

 • Stimulujeme k neustálému zlepšování všech činností společnosti efektivněji, přesným vymezením a měřením, neustálým přezkušováním a zlepšováním procesů ve všech oblastech integrovaného systému managementu.

 • Vyhovujeme všem zákonům a nařízením, sledujeme jejich vývoj, vyhodnocujeme jejich plnění a přebíráme sociální a etickou zodpovědnost v prostředí, ve kterém pracujeme.

 • Rozšiřujeme principy našeho integrovaného systému managementu také směrem k našim subdodavatelům a dodavatelům a pravidelně je sledujeme a hodnotíme.

 • Komunikujeme upřímně a čestně a spolupracujeme se všemi interními, stejně jako externími partnery.

 • Všichni společně se podílíme na úspěchu společnosti. Každý zaměstnanec je proto zodpovědný za kvalitu své práce a tím za poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům.

 • V uspořádání těchto principů budeme stále pokračovat, a to poskytováním kvalitnějších služeb našim zákazníků, které respektují potřebu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informační bezpečnosti.

Management společnosti je odpovědný za implementaci této politiky tak, aby vyhovovala všem platným zákonům a vyhláškám v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informační bezpečnosti.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti STAVREMO-PCE a.s..

V Hradci Králové  dne: 1. 1. 2014 

 

Václav Beneš

předseda představenstva

 

Petr Jedlinský

výkonný ředitel